Toàn quân lúc lâm nguy
Hoa chim sông phơi thây
Trời chìm nơi biển cả
Gió lạnh khóc cửa này
Màn xanh mưa hoá biếc
Rừng đen hiện hồn về
Sáo nỉ non đầu núi
Hàng xóm chẳng còn ai


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)