Trơ mắt nhìn nhau khóc Sở tù
Không mưu kế mọn đến Thần Châu
Quanh cây bay lượn như chim khách
Làm tổ vụng về tựa chú cưu
Nam Bắc giang Nam còn chia nối
Gió mưa thu lạnh ở sao lâu
Quay về lại mộng Kinh Châu tiếp
Mây lẻ chiều buông lại thấy sầu.