Mục Mã thu cao vạn dặm đồng
Thuyền con chở nhẹ khó xuôi dòng
Non xanh nước biếc nơi hò hẹn
Bể rộng sông dài nỗi ước mong
Trăm họ vì vua còn cố gắng
Một mình báo nước vẫn long đong
Phen này ví được lòng trời giúp
Trở gót về Nam lối hẳn thông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)