Vãn Nguyễn Cao

Tằng thập niên tiền thức hào kiệt
Sinh bình tự hứa giả khí tiết
Tòng ngã Giang Bắc hiệu trì khu
Dũng cảm thanh danh quán đồng liệt
Thâm kỳ báo quốc thụ kỳ luân
Khước tích đương niên tố trung liệt
Tự công thị tử chân như du
Chính khí lẫm nhiên truy cổ triết
Niên lai tựu nghĩa bất thiểu nhân
Tranh đạo Cách Bi ông thù tuyệt
Tinh linh ưng vị dực sơn hà
Vạn cổ Đức Giang lưu phương khiết

 

Dịch nghĩa

Từ mười năm trước đã từng biết ông là bậc hào kiệt
Điều mà bình sinh ông tự hẹn với mình ấy là khí tiết
Theo tôi, đem hết sức ra rong ruổi đánh giặc ở vùng Bắc Giang
Tiếng tăm dũng cảm của ông hơn hết các người cùng hàng
Rất mong ông lập được nhiều công lạ để đền ơn nước
Ngờ đâu giữa lúc này ông đã thành người trung liệt
Như ông coi cái chết nhẹ như đi chơi
Chính khí lẫm liệt sánh kịp với các bậc hiền triết thuở xưa
Mấy năm nay những người chết vì nghĩa không phải ít
Nhưng mọi người đều nói ông Cách Bi là trội hơn hết
Hồn thiêng nên giúp đỡ non sông
Muôn thuở dòng sông Đức Giang vẫn còn thơm sạch


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Huy Liệu

Trước đây mười năm từng đã biết
Trọn đời hẹn mình cho khí tiết
Theo tôi đánh giặc vùng Bắc Giang
Nổi tiếng can đảm hơn đồng liệt
Quyết lòng vì nước lập kỳ công
Khá tiếc năm nay ông vội chết
Như ông xem chết dễ như chơi
Chính khí theo nhịp các tiên triết
Gần đây chết nghĩa bao nhiêu người
Tiếng ông Cách Bi trội hơn hết
Hồn thiêng nên gắng giúp non sông
Muôn thuở Đức Giang thơm sạch tuyệt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biết mười năm trước bậc anh hào
Khí tiết bình sinh hẹn với đời
Giang Bắc theo ta bình lũ giặc
Tiếng tăm dũng cảm hơn đồng liệt
Công lạ, mong ông đền nợ nước.
Ngờ đâu năm nay ông lại chết
Nhẹ nhàng xem thể tựa như chơi
Chánh khí bừng bừng sánh tiên liệt
Tựu nghĩa gần đây chẳng ít người
Danh tiếng Cách Bi cao hơn hết
Hồn thiêng nên gắng giúp non sông
Muôn thuở Đức Giang lưu thơm sạch

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biết mười năm trước ông hào kiệt,
Khí tiết bình sinh hẹn với mình.
Đánh giặc Bắc Giang đem hết sức,
Tiếng tăm dũng cảm trội hàng binh.
Lập nhiều công lạ đền ơn nước,
Cái chết như chơi coi vẫn khinh.
Giữa lúc này thành người nghĩa liệt,
Oai phong chính khí sánh hiền minh.
Mấy năm chết nghĩa người không ít,
Đều nói Cách Bi người xứ mình.
Giúp đỡ hồn thiêng sông núi Việt,
Đức Giang muôn thuở vẫn thanh bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời