Chiều sắp xuống bên bờ hồ Thanh Thảo,
Giá cô kêu mưa phủ rụng mai vàng.
Thời tiết dữ đất Giang Nam xuân đến,
Điệu thê lương khiến buồn nhớ mênh mang.

tửu tận tình do tại