Mây trắng vờn quanh tháp Lôi Phong,
Mấy cội mai già điểm tuyết hồng.
Trai xong thong thả ngồi nhập định,
Trước am đầm vắng tiếng chuông ngân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)