Mây trắng vờn quanh tháp Lôi Phong,
Mấy cội mai già điểm tuyết hồng.
Trai xong thong thả ngồi nhập định,
Trước am đầm vắng tiếng chuông ngân.


Nguồn: Phiêu nhiên vào cõi Không, NXB Tôn giáo, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)