Gió thu trên biển hoàng hôn
Đọc thơ lặng điếu Bai Rơn một mình
Đều là từ khách lênh đênh
Xa xôi tôi lại vì anh chiêu hồn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)