Tâm thiền phó mặc mỹ nhân hờn
Phật dạy nguyên oán chính là thân
Mưa bay khói cuốn về đâu nhỉ?
Với người chẳng ái cũng không sân


Nguồn: Phiêu nhiên vào cõi Không, NXB Tôn giáo, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)