Lên Tam Đảo gần trời không rát mặt
Núi thì nghiêng may gió chẳng vòng vèo
Lần xuống thác ơn ngọn nguồn trong vát
Vịn tay rừng thương cây đứng cheo leo.