Vay gạo thì trả gạo
Vay tiền đem trả tiền
Vay mây sao trả bão?
Vay nhớ đừng trả quên!

Đời người luôn vay trả
Vay vơi đong trả đầy
Vay những gì vô giá
Biết trả làm sao đây?