Tập thơ Phía nào cũng gió (NXB Hội Nhà văn, 2004).