Người ta buôn bạc buôn vàng
Mẹ tôi bán chổi
Những cọng đót gầy gò
Mẹ chuốt về từ chân núi Hải Vân

Với mẹ
Chiếc chổi tốt quý hơn vàng bạc giả
Nơi đâu muốn sạch cũng cần.