Sông xưa buồm mang hết nắng
Chở theo bao giấc mơ vàng
Bỏ lại bến bờ ắng lặng
Bọt bèo hợp hợp - tan tan.