Mây trôi mưa trút, vượt qua chín sông lên cao.
Ngắm xa do dự, trong lòng không quyết, không biết đi đường nào?
Đi tới mỏm Kiệt Thạch, lòng buồn rầu đứng bên Đông Hải.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.