Nước đâu nhiều thế nhỉ
Chảy từ nhóc này sao?
Nhóc vừa rời hồ đấy
Cho xin cái khăn nào!