Đừng nhầm cáo hay là sói.
Cứ thử vào rừng mà xem,
Thế nào cũng gặp được chó –
Tớ đây, chiến binh dingo.

Hãy nghe kenguru kể,
Thời tự do trong rừng xa
Dingo gầy còm đuôi quặp
Truy đuổi một kenguru.

Nó vào bụi tớ vẫn đuổi,
Nó xuống suối tớ chẳng tha
Nó nhanh tớ nhanh hơn nữa,
Dingo không mệt bao giờ.

Nó ranh nhưng tớ chẳng vừa
Đuổi từ sáng đến mờ sương,
Tớ tóm được đuôi, hết chạy.
Chó dingo không xót thương.

Giờ đây tớ trong vườn thú
Để mọi người ngắm dung nhan,
Tớ quay cuồng chờ đến bữa,
Chó dingo chẳng ngồi yên.