獻封大夫破播仙凱歌其二

官軍西出過樓蘭,
營幕傍臨月窟寒。
蒲海曉霜凝馬尾,
蔥山夜雪撲旌竿。

 

Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 2

Quan quân tây xuất quá Lâu Lan,
Doanh mạc bàng lâm nguyệt quật hàn.
Bồ hải hiểu sương ngưng mã vĩ,
Thông sơn dạ tuyết phác tinh can.

 

Dịch nghĩa

Quan quân đi về phía tây qua khỏi Lâu Lan,
Trăng lên hạ trại gần một cái hang, trời lạnh.
Sương sớm bên hồ Bồ đọng trên lông đuôi ngựa,
Tuyết đêm trên núi Thông treo trên cột cờ.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lâu Lan quân tiến về tây
Hốc hang trăng lạnh doanh bày rừng hoang
Sương Bồ Hải trắng ngựa đàn
Núi Thông đêm tuyết phủ tràn cờ quân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Về tây, quan lính khỏi Lâu Lan
trăng lạnh, rừng đêm trại cạnh hang.
Sương sớm hồ Bồ đuôi ngựa đọng
Cột cờ trên núi tuyết đè ngang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua Lâu Lan quan quân tây tiến
Hạ trại đêm lúc đến gần hang
Hồ Bồ đuôi ngựa đọng sương
Nuí Thông tuyết đổ đóng băng cột cờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Về tây quân tướng khỏi Lâu Lan,
Trời lạnh trăng lên trại cạnh hang,.
Sương sớm hồ Bồ đuôi ngựa ướt,
Núi Thông Tuyết đọng cờ cột ngang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Về tây quân khỏi Lâu Lan,
Trăng lên trời lạnh cạnh hang quân dừng.
Hồ Bồ sương sớm đọng rừng,
Núi Thông đêm tuyết treo lưng cột cờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời