獻封大夫破播仙凱歌其一

漢將承恩西破戎,
捷書先奏未央宮。
天子預開麟閣待,
只今誰數貳師功。

 

Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 1

Hán tướng thừa ân tây phá Nhung,
Tiệp thư tiên tấu Vị Ương cung.
Thiên tử dự khai lân các đãi,
Chỉ kim thuỳ sổ Nhị Sư công.


Chùm thơ này được viết năm 754. Bá Tiên tức trấn Bá Tiên, thành Thả Mạc cũ, nay là thành Xa Nhĩ, huyện Thả Mạt, Tân Cương, nằm phía bắc sông Hoàng Hà. Phong đại phu tức tướng Phong Thường Thanh 封常清. Tác giả làm việc dưới quyền ông này, đã đi theo hành quân tại Cam Túc, Tân Cương nhiều lần.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chịu ân, tướng Hán phá Nhung
Vị Ương, tiệp báo chiến công đã về
Đài Lân vua mở cửa chờ
Thưởng công bằng tướng Nhị Sư vài người

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tướng Hán đội ơn tây dẹp Nhung
Thư mừng trước báo Vị Uơng cung
Nhà vua định đón nơi Lân các
Nhị Sư bây giờ ai nêu công


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lệnh vua tướng Hán đánh Tây Nhung
Thắng trận tin về trước Vị cung.
Vua định gác Kỳ Lân tiếp đãi
Tới nay phó tướng chẳng ghi công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đánh tây Nhung vua sai chủ tướng
Cung Vị Uơng chiến thắng báo về
Gác Kỳ Lân vua đợi chờ
Công phó tướng chẳng bao giờ quan tâm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tướng Hán đội ơn tây phá Nhung,
Tin mừng thắng báo Vị Uơng cung.
Nhà vua tiếp đãi nơi Lân các,
Phó tướng bây giờ ai thưởng công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tướng Hán đội ơn dẹp Nhung,
Thắng trận tin Vị Uơng cung nhận về.
Vua tiếp đãi đài Lân, Nghê,
Bây giờ phó tướng có về nhận công?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời