Tình giũ áo đúng vào kỳ chim én
Gương trăng em vừa vỡ vụn bên thềm
Mùa xuân chết vắt trên cành kỷ niệm
Lựu đạn lòng nổ một tiếng thật êm.


Nguồn:
1. Tạp chí Nha Trang số 27, 11-1994
2. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995