Trung vua yêu nước sáng trăng treo,
Thờ tự dân ta nhớ đức nêu.
Anh khí Tượng sơn sinh tiết nghĩa,
Hùng tâm Đông hải nước trôi vèo.
Giữ lương sông Nhị đôi lần trải,
Khinh giặc dân Thanh bốn lượt theo.
Ngẫm lại lòng trời ông chẳng muốn,
Việc đời ném bõm vực ban chiều.

tửu tận tình do tại