Tránh năm đói khổ đến đây
Nguyễn công đất Bắc lại hay nghề chài
Cầu con lễ Phật tu trai
Có tiền nghĩ giúp những người khó khăn
Bá vương nằm dưới cỏ năn
Tấm lòng hỉ xả cứu dân đâu nhiều
Khói hương từ thuở tiền triều
Khí thiêng dường vẫn mộ triêu chốn này

tửu tận tình do tại