Chùa xưa dựng tự thời Trần
Hiệu Tâm Hương để rõ phần kính tôn
Có người Thị Hướng trong thôn
Ở cùng con gái thiền môn trụ trì
Thuỷ thần hiếu sắc rước đi
Hộp vàng nạp lễ nói thì nghinh hôn
Phả ghi thời Mạc hãy còn
Đổi ra Bà Hướng nêu lên sự kỳ

tửu tận tình do tại