Riêng trồng đậu có hại chi,
Những người xứ đậu cũng đi theo liền.
Chẳng như Phật cứu dân hèn,
Mà như chuột độc khoét làm hang sâu.
Hiến Nam dễ hoá Tây đâu,
Ai rằng đất Việt không tầu khách cư.
Thay trời đạo lớn phải suy,
Chó dê xa tới làm gì hiểu chưa?

tửu tận tình do tại