題東潮華巖

插天翠色玉芙蓉,
勝景千年海郡雄。
竹影華陰青障寺,
神刓鬼刻白雲宮。
北回萬劫排霜戟,
南把春江湧玉虹。
日暮杖藜高望處,
山川秀氣滿胸中。

 

Đề Đông Triều Hoa Nham

Sáp thiên thuý sắc ngọc phù dung,
Thắng cảnh thiên niên hải quận hùng.
Trúc ảnh hoa âm thanh chướng tự,
Thần ngoan quỷ khắc bạch vân cung.
Bắc hồi Vạn Kiếp bài sương kích,
Nam bả Xuân Giang dũng ngọc hồng.
Nhật mộ trượng lê cao vọng xứ,
Sơn xuyên tú khí mãn hung trung.

 

Dịch nghĩa

Màn thuý chọc trời đoá hoa sen ngọc,
Thắng cảnh ngàn năm là một hùng trấn ở ven biển.
Ngôi chùa tựa bức bình phong xanh lẫn bóng hoa trúc,
Toà điện mây trắng đầy nét chạm quỷ thần.
Ngoảnh về phương bắc: Vạn kiếp bày như ngọn kích dưới sương,
Nhìn về phương nam: Xuân Giang tung sóng như cầu vồng ngọc.
Chiều chiều chống gậy lên ngắm cảnh,
Tinh hoa sông núi tràn đầy lồng ngực.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Lâm

Chọc trời sắc biếc ngọc phù dung
Duyên hải ngàn năm cảnh thắng hùng
Bóng trúc chở che chùa tựa núi
Quỷ thần tay chạm bạch vân cung
Bắc quanh Vạn Kiếp bày gươm kích
Nam ấp Xuân Giang vọt mống hồng
Chống gậy chiều chiều lên đỉnh ngắm
Tự hào tú khí khắp non sông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chọc trời màn thuý đoá phù dung,
Ven biển ngàn năm cảnh trấn hùng.
Chùa tựa bình phong hoa trúc lẫn,
Quỹ thần mây trắng chạm lầu cung.
Bắc sương Vạn Kiếp bày đầu kích,
Nam sóng Xuân Giang tựa cầu vồng.
Chống gậy chiều chiều lên ngắm cảnh,
Tràn đầy tú khí khắp non sông.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chọc trời sắc thắm ngọc phù dung
Thắng cảnh ngàn năm trấn một vùng
Chùa biếc bình phong che ảnh trúc
Điện mây tô vẽ nét chư thần
Bắc nhìn Vạn Kiếp sương bày kích
Nam ngắm Xương Giang sóng tựa vồng
Chiều tối trượng lê cao bước ngắm
Tinh hoa sông núi chứa trong lòng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chọc trời màn thuý phù dung,
Ngàn năm thắng cảnh trấn hùng biển ven.
Bình phong chùa tựa trúc chen,
Điện toà mây trắng chạm trên quỹ thần.
Đầu gươm Vạn Kiếp Bắc phần,
Xuân Giang tung sóng tựa vân cầu vồng.
Gậy chiều chống, cảnh ngắm trông,
Tràn đầy tú khí non sông khắp trời.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Chọc trời xanh biếc đoá phù dung
Thắng cảnh ngàn năm trấn một vùng
Chùa tựa bình phong hoà ảnh trúc
Điện như nét khắc chạm thiên cung
Bắc phương Vạn Kiếp bày gươm tuốt
Nam xứ Xuân Giang ngợp sóng lừng
Chiều chống gậy lên cao ngắm cảnh
Khí thiêng sông núi rộn trong lòng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời