Tập thơ Sao Hôm trên sân thượng, NXB Hội nhà văn, 2015.