Trời chiều sắp đổ cơn mưa,
Có con chuồn ớt thẩn thơ lượn vòng.
Phận chuồn cánh mỏng như không,
Cho dù rã cánh vẫn mong mưa rào.
Tay gầy lá trúc lao xao.
Sáo diều tha thiết vút cao vọng chiều.
Thơ phiêu diêu, tứ phiêu diêu,
Đỏ thân đốt ráng quái chiều tìm nhau...


Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội (2006)
2. Phạm Ngọc San, Sao Hôm trên sân thượng, NXB Hội nhà văn, 2015