Do tôi chưa hiểu thấu đáo nên đăng nhầm bài lục bát trong tập thơ " Sao hôm trên sân thượng" vào đây! Xin Admin xoá giúp, hoặc chuyển về tập thơ "Sao hôm trên sân thượng".Tôi trân trọng cảm ơn.
Kính
Phạm thôn Nhân

Thiên trường địa cửu vô chung tất