Gâu! Gâu! Gâu! Chó hỏi
Ịt! Ụt! Ịt! Lợn đòi
Meo! Meo! Meo! Mèo trách
Bê! Bê! Bê! Dê cười...


Nguồn: Những bài thơ nho nhỏ (thơ), Phạm Hổ, NXB Kim Đồng, 2016