Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Diệp Nhân (8 bài)
- Phổ Độ thiền sư (1 bài)
- Ngô Văn Anh (7 bài)
- Từ Nguyên Kiệt (1 bài)
- Ngô Tiềm (1 bài)
Tạo ngày 10/04/2009 19:54 bởi hongha83
Phương Nhạc 方岳 (1199-1262) tự Cự Sơn 巨山, hiệu Thu Nhai 秋崖, người Kỳ Môn (nay là An Huy), đỗ tiến sĩ niên hiệu thứ 5 (1232) đời Tống Lý Tông, từng trải các chức quan ở các nơi: Nam Khang (nay thuộc Giang Tây), Nhiêu Châu (nay là Giang Tây, Bà Dương), Viên Châu (nay thuộc Giang Tây, Nghi Xuân), Phủ Châu (nay thuộc Giang Tây, Lâm Xuyên). Ông là người có tính cách quật cường, có để lại trước tác Thu Nhai tập. Về từ, ông có phong cách gần giống Tân Khí Tật 辛棄疾.