Tiểu mạch xanh xanh đại mạch vàng
Đường vòng nho nhỏ chạy quanh đồng
Đồng lúa nở nang nhờ no nước
Nhà nhà cơm chín ngát hương xông


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)