Đường này xa thấy khó
Vẫn hồng màu lá phong
Người đi thu lạnh đến
Nhạn khuất khách sầu dâng
Bến lạnh trăng sương chếch
Thuyền đêm sông sóng vang
Tù và thành vắng vẳng
Mình gió sương mênh mang

tửu tận tình do tại