Điện Chiêu Dương những khi ân sủng
Chỉ một mình chung đụng móc mưa
Mơ màng thuỷ điện đèn khuya
Đêm xuân lành lạnh gió lùa màn the.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.