Người về đây chiều sênh ca loạn
Lầu bên sông một bóng qua đêm
Trăng cao mây phủ êm đềm
Một vành móc bạc nửa rèm châu phơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.