Tiền đình nhỏ người không chịu đến
Gió xuân nồng quyến luyến viện không
Sầu lên héo hắt tường đông
Anh đào một gốc mưa hồng những hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.