Điện Chiêu Dương ca bi khúc mới
Ai biết cho âm điệu tân trang
Sênh ca hoà nhịp rộn ràng
Trùng kêu đến sáng lạnh tràn đêm sương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.