Bao sầu xưa càng khêu hận mới
Mắt mỏi nhìn vời vợi trời xa
Một mình đứng trước ngàn hoa
Sênh ca theo gió dẫn qua hoạ thuyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.