Bờ xuân gió người kêu ngựa hí
Cỏ thơm hương trải đến chân trời
Xanh xanh dương liễu bên cầu
Ngọn cờ quán rượu bay cao trong chiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.