Chim chích bông
Bé tẹo teo
Rất hay trèo
Từ cành na
Ra cành bưởi
Qua bụi chuối
Em vẫy gọi
Chích bông ơi!
Luống rau xanh
Sâu đang phá
Chim xuống nhé
Có thích không?
Chú chích bông
Liền sà xuống
Bắt sâu cùng
Và luôn miệng
Thích... thích... thích!


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Văn Dung phổ nhạc.