Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/04/2019 16:34 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/04/2019 16:35 bởi hongha83
Nguyễn Trọng Hợp 阮仲合 (1843-1902) còn có tên là Nguyễn Tuyên 阮瑄, hiệu Kim Giang 金江, tự Quế Bình Tử 桂坪子, người xã Kim Lũ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông thi đỗ cử nhân năm Mậu Ngọ niên hiệu Tự Đức thứ 11 (1858), đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân năm Ất Sửu niên hiệu Tự Đức thứ 18 (1865) đời vua Nguyễn Dực Tông. Ông giữ các chức quan như tổng đốc Định - An, tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên, Bắc Kỳ khâm sai, quyền kinh lược sứ, thượng thư Bộ Lại, thượng thư Bộ Binh, hiệp biện đại học sĩ sung Cơ mật viện đại thần, Quốc sử quán tổng tài kiêm quản khâm thiên giám sự vụ. Ông từng được cử làm chánh sứ đoàn sứ thần sang Pháp, được ban tước Vinh Trung tử 榮忠子.

Tác phẩm:
- Kim Giang di thảo 金江遺草
- Kim Giang Nguyễn tướng công nhật lịch 金江阮相公日歴
- Kim Giang thi tập 金江詩集
- Kim Giang 金江文集
- Thanh Trì Nguyễn thị gia phả 清池阮氏家譜

 

Tuyển tập chung