Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 11:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/09/2008 23:07

賀捷其一

蠢爾蠻酋敢寇邊,
積凶稔惡已多年。
九重睿念憐遐俗,
萬里鸞輿冒瘴煙。
山戍已聞收魏博,
宸奎又見刻燕然。
從今四海車書一,
盛德豐功萬古前。

 

Hạ tiệp kỳ 1

Xuẩn nhĩ man tù cảm khấu biên,
Tích hung nẫm ác dĩ đa niên.
Cửu trùng duệ niệm liên hà tục,
Vạn lý loan dư mạo chướng yên.
Sơn thú dĩ văn thu Nguỵ Bác,
Thần Khuê hựu kiến khắc Yên Nhiên.
Tòng kim tứ hải xa thư nhất,
Thịnh đức phong công vạn cổ tiền.

 

Dịch nghĩa

Bọn man di ngu xuẩn sao dám quấy nhiễu biên thùy!
Đã nhiều năm tích hung dồn ác
Triều đình sáng suốt vốn thương lề thói của dân ở miền xa
Nên kiệu loan vẫn đi đến nơi sơn lam chướng khí
Nghe tin quân đồn thú đã thu được miền Ngụy Bác
Lại được biết đất Yên Nhiên cũng đã khắc sao Thần Khuê (ghi công vua, triều đình)
Từ nay các khuôn khổ xe cộ và chữ viết sẽ thống nhất
Công đức này lớn lao xưa trước không thể sánh kịp.


Theo tiểu sử, loạt bài Hạ Tiệp được viết vào năm 1431, mừng Lê Lợi thắng trận.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Quả là ngu xuẩn, lũ man di
Hung ác bao năm chốn viễn thùy
Lòng Thánh vốn dung, lề tục giữ
Khí lam nào nệ, kiệu loan đi
Hay tin Ngụy Bác vừa thu được
Lại thấy Yên Nhiên công đã ghi
Khuôn mẫu chữ, xe giờ nhất luật
Từ xưa công đức dễ đâu bì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Ngu xuẩn man tù dám quấy biên,
Chất hung chứa ác đã bao niên.
Ơn dung tục lạ do lòng thánh,
Kiệu mạo hơi lam vượt dặm nghìn.
Đồn núi đã nghe thu Nguỵ Bác,
Chữ vàng lại thấy khắc Yên Nhiên.
Từ nay bốn biển xa thư một,
Công đức còn hơn cổ thánh hiền.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Man di ngu xuẩn quấy biên thùy
Tội ác bao năm chất chứa đầy
Triều thánh vốn dung lề thói lạ
Khí lam nào ngại kiệu loan đi
Tin đồn Ngụy Bác thu về được
Dấu khắc Yên Nhiên danh tiếng ghi
Xe, chữ từ nay chung một cách
Công lao người trước sách đâu bì.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Tù trưởng man ngu phản ở biên
Tích hung dồn ác đã bao niên
Cửu trùng thương thói dân man rợ
Muôn dặm xe loan vượt chướng lên
Lính thú đã nghe thu Nguỵ Bác
Sử vàng lại thấy khắc Yên Nhiên
Chữ, xe bốn bể nay đồng nhất
Đức thịnh công to vượt cổ truyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ngu xuẩn man tù dám quấy biên,
Chứa càn chất ác đã nhiều niên.
Chín lần ơn lớn thương dân lạ,
Muôn dặm xe loan vượt chướng yên.
Đồn núi từng nghe thu Nguỵ Bác,
Chữ vàng lại thấy khắc Yên Nhiên.
Từ nay bốn biển chung xe sách,
Công đức so xưa gấp vạn nghìn.


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quấy nhiễu xuẩn ngu bọn tộc di!
Nhiều năm tích ác chốn biên thuỳ.
Thương dân vua sáng xa lề thói,
Chướng khí sơn lam kiệu vẫn đi.
Đồn thú nghe quân thu Nguỵ Bác,
Yên Nhiên lại biết công đã ghi.
Từ nay thống nhất xe chữ viết,
Công đức từ xưa ai dám bì.

14.00
Trả lời