Những bài thơ trong Ức Trai thi tập của Nguyễn Trãi.

 

Thơ làm trong khi chưa thành công

Thơ làm sau khi thành công và làm quan ở triều

Thơ tỏ ý chán nản và muốn về nghỉ

Thơ làm trong thời ở ẩn tại Côn Sơn

Thơ làm trong thời đoán là sang Trung Quốc