Lọ chi thành thị lo lâm tuyền,
Được thú thì hơn miễn phận yên.
Vụng bất tài nên kém bạn,
Già vô sự ấy là tiên.
Đồ thư bốn vách nhà làm của,
Phong nguyệt năm hồ khách nổi thuyền.
Cùng đạt xem hay này có mệnh,
Đòi cơ tạo hoá mặc tự nhiên.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 48 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ khác vài chữ, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976