Một đoá đào hoa khá tốt tươi,
Cách xuân mơn mởn thấy xuân cười.
Đông phong ắt có tình hay nữa,
Kín tịn mùi hương dễ động người.


Bản chữ Nôm:
蔑朵桃花窖卒鮮,
隔春滣滣体春宼。
冬風乙固情処女,
建羨味香易動圤。

6 bài thơ hoa đào (227-232) trong Quốc âm thi tập theo lối thủ vỹ liên hoàn cách (lấy ý trong câu cuối bài trước làm ý câu đầu bài kế).