Má lõm, da nhăn, tóc bạc phơ
Mũ tai gương mặt gậy đùa quơ
Có cau vẫn phải ăn trầu cháu
Còn nước đâu mà uống rượu cô
Một tí bụi trần chưa bén mảng
Năm canh hồn bướm chẳng mơ hồ
Có ai hỏi lão chi là thích
Bút mực nghiên cùng sách mấy kho


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]