Già thì mỗi tuổi mỗi hèn,
Giang sơn phó giả liền em sau này.


Khảo dị:
Già thì mọi sự mọi hèn,
Giang sơn phó mặc đàn em sau này.
Già nên mọi sự đều hèn,
Giang sơn phó cả đàn em sau này.
Già thì mọi sự mọi hèn,
Giang sơn phó trả đàn em sau này.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]