23.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích
Từ khoá: tuổi già (60)

Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 08:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/07/2017 06:36

Tháng ngày thấm thoắt tựa chim bay,
Ông gẫm mình ông, nghĩ cũng hay.
Tóc bạc bao giờ không biết nhỉ!
Răng long ngày trước hãy còn đây.
Câu thơ được chửa? Thưa rằng được.
Chén rượu say rồi. Nói chửa say.
Kẻ ở trên đời lo lắng cả,
Nghĩ ra ông sợ cái ông này.


Rút từ Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381), Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160), Quế Sơn thi tập (A.469). Tiêu đề có sách chép là Tự thuật, bản trong Quốc văn tùng ký chép là Cảm hứng, bản trong Quế Sơn Tam nguyên thi tập chép là Vọng tưởng hý tác, bản trong Quế Sơn thi tập chép là Hý tác.

Nguồn:
1. Nam thi hợp tuyển, Nguyễn Văn Ngọc, NXB Bốn Phương, Hà Nội, 1951
2. Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979)
3. Nguyễn Khuyến – Tác phẩm, Nguyễn Văn Huyền chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1984
4. Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994