Phong quang bỡ ngỡ khí thiều quang,
Nảy thú tu phương lạt địa phương.
Đất mở kim đan non mẽ ngọc,
Sông dường ngân đới nước dường gương.
Hương đòi thì cúng hương ngào ngạt,
Nguyệt chiếm phần nhiều nguyệt tỏ tường.
Ngoài cõi được đứng lên cõi ấy,
Phúc cho toàn đòi phúc quân vương.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Vâng hoạ thơ ngự chế đề chùa Tây Phương.

Chùa Tây Phương ở huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây cũ.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008