12.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 07:21

送京師尹阮公為行營招討使

釜中占賊久逋誅,
四海人神怨憤俱。
誰卜百年遺此虜,
公煩寸舌討狂胡。
金戈鐵馬鯨猊沒,
羽檄星麾象兕驅。
指日皇風清絕域,
大功出任屬吾儒。

 

Tống kinh sư doãn Nguyễn công vi Hành doanh chiêu thảo sứ

Phủ trung Chiêm tặc cửu bô tru,
Tứ hải nhân thần oán phẫn câu.
Thuỳ bốc bách niên di thử lỗ,
Công phiền thốn thiệt thảo cuồng Hồ.
Kim qua thiết mã kình nghê một,
Vũ hịch tinh huy tượng huỷ khu.
Chỉ nhật hoàng phong thanh tuyệt vực,
Đại công xuất nhậm thuộc ngô nho.

 

Dịch nghĩa

Giặc Chiêm Thành như cá trong nồi, trốn tránh tội chết đã lâu,
Người và thần bốn bể thảy đều căm giận.
Ai ngờ đâu trăm năm nay sót lại đám giặc đó,
Ông chịu khó dùng tấc lưỡi đánh bọn rợn ngông cuồng.
Giáo vàng ngựa sắt trừ loài cá kình cá nghê,
Hịch lông cờ sao đuổi lũ voi trâu rừng.
Chả mấy chốc gió nhà vua quét sạch cõi xa,
Ra gánh công việc lớn, thuộc về nhà nho ta.


Nguyễn công (ông họ Nguyễn) chưa rõ là ai. Sự kiện trong bài thơ có thể xuất hiện vào những năm 1394-1403. Năm 1394 nhà Trần thu lại đất Hoá Châu sau khi Chế Bồng Nga chết được mấy năm. Đến năm 1400 nhà Trần chinh phạt Chiêm Thành vua Chiêm là La Khải chết. Sau khi Hồ Quý Ly cướp ngôi vua, trong suốt thời kỳ đầu (1400-1403) nhà Hồ liên tục đem quân tấn công Chiêm Thành và đã mở mang được lãnh thổ tới tận tỉnh Quảng Ngãi ngày nay.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Chiêm tặc trong nồi trốn chết lâu,
Thần, dân bốn bể thảy căm thù.
Trăn năm ai biết còn quân giặc,
Tấc lưỡi ông đem dẹp rợ Hồ.
Ngựa sắt giáo vàng phanh sấu mập.
Cờ sao hịch vũ đuổi voi trâu,
Oai trời chốc lát miền xa sạch,
Công lớn làm nên thuộc bậc nho.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Giặc Chiêm cá chảo trốn lâu ngày
Bốn bể dân thần oán giận thay
Ai đoán trăm năm còn sót giặc
Phiền ông tấc lưỡi phạt Hồ ngay
Giáo vàng ngựa sắt trừ kình ngạc
Cờ hịch voi tê đuổi cả bầy
Mấy chốc oai vua ngoài cõi sạch
Nho ta việc lớn phải ra tay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giặc Chiêm cá chậu trốn xưa nay,
Bốn bể thần dân giận tháng ngày,
Ai biết trăm năm còn giặc cỏ,
Mong ông tấc lưỡi đánh quân này.
Giáo vàng ngựa sắt trừ kình ngạc,
Hịch vũ cờ sao đuổi chó bầy,
Chốc lát gió vua tràn cõi sạch,
Nho ta việc lớn gắn công rày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Giặc Chiêm cá chậu xưa nay,
Thần dân bốn bể tháng ngày giận sôi.
Trăm năm giặc cỏ còn trồi,
Mong ông tấc lưỡi thuyết rời giặc nay.
Ngạc kình giáo ngựa trừ ngay,
Cờ sao hịch vũ đuổi bầy chó hoang,
Gió vua quét giặc bạo tàn,
Nho ta việc lớn gắng toàn công lao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời