Ngàn vạn sầu lo canh cánh lòng
Ðời nay mấy kẻ nghĩ xa trông
Chăm lo chuyền gạch công ngày tháng
Tưởng đánh đường roi chận được dòng
Bọt nhổ để khô thôi cũng mặc
Chuyện chơi đùa giỡn nghỉ cho xong
Thân này một nửa là tiên tục
Lật đật là con tự ví cùng