Vẫn thường nắng lại vẫn trăng qua
Nghi Hạ đình thơ rượu rót chờ
Chẳng thiếu lan thơm tình bạn mới
Vẫn đầy tùng cúc cảnh vườn xưa
Văn tài mơ giấc Giang Yêm mộng
Khúc phượng trao tình Tư Mã mơ
Mừng được thơ ông người nổi tiếng
Mài vàng dũa ngọc phải thành thơ